РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Техничка инспекција

  • Истраживање минералних ресурса може се вршити само на основу Уговора о концесији за геолошка истраживања и рјешења којим се одобрава извођење истражних радова у складу са Законом о концесијама и Законом о геолошким истраживањима. У смислу Закона о геолошким истраживањима бесправном експлоатацијом се сматра ако се под видом истраживања врши експлоатација минералних сировина". Такође, бесправном експлоатацијом се може сматрати експлоатација минералне сировине уколико није потписан Уговор о концесији на експлоатацију.

  • Дистрибутер електричне енергије је обавезан на захтјев крајњег купца измјерити напон у тачки напајања и о резултатима обавијестити крајњег купца. Такође, крајњи купац има право захтијевати од дистрибутера накнаду штете изазвану већим одступањем напона у тачки напајања од прописаних техничким стандардима или посебно уговорених одступања напона.

  • Уколико грађани сумњају да је гориво лошијег квалитета, те да им је из тог разлога дошло до квара на аутомобилу, као први услов на основу којег могу тражити заштиту својих права јесте да посједују рачун о сипању горива. Требају се обратити власнику бензинске станице и обавијестити најближе инспекцијско тијело, ради узимања узорка и достављања акредитованој лабораторији на анализу. Трошкове узимања узорка и лабораторијске анализе сносиће странка чије тврдње се резултатима анализе докажу као нетачне.

  • За експлоатацију минералних сировина потребна је концесија, која се додјељује у складу са законом којим се уређује област концесија. Свака експлоатација без уговора о концесији сматра се бесправном. Изузетно, Влада Републике Српске може да одобри експлоатацију камена у количини до 10.000 м3 за изградњу или реконструкцију вјерских објеката и културно-историјских споменика без уговора о концесији, односно власници (корисници) земљишта могу на земљишту чији су власници, односно корисници да врше експлоатацију сировина за добијање грађевинског материјала за сопствене потребе у количини до 100 м3, за једнократно коришћење, уз одобрење и контролу надлежног органа јединице локалне самоуправе на чијем се простору земљиште налази.

  • Прописима којима је регулисана употреба пропан-бутан боца одређени су интервали периодичних прегледа којих су се пунионице дужне придржавати. Пунионице не смију пунити боце на којима није извршен преглед у законском интервалу код овлаштене институције. Све боце које се затекну у пунионицама и на продајним мјестима, а истекао им је рок од пет година од последњег испитивања, сматрају се неисправнима.

    Предузећа и друга правна лица која се баве пуњењем и дистрибуцијом плинских боца, обавезна су да предузму све мјере у погледу техничке исправности и апсолутне безбедности, сходно Правилнику о техничким нормативима за покретне затворене судове за компримиране,течне и под притиском растворене гасове.

    Приликом куповине или замјене боца у пунионицама грађани треба да обрате пажњу да ли је боца коју преузимају испитана или не. Свака боца на себи треба да има утиснут назив произвођача, серијски број, годину производње и годину последњег периодичног испитивања са утиснутим жигом, те да од продавца траже рачун на којем треба да пише фабрички број боце и година испитивања. Када је у питању употреба плинских боца веома је важно да се грађани придржавају упутстава за употребу, као и да редовно контролишу своја трошила, регулаторе притиска цријева и друго.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh