РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Урбанистичко-грађевинска и еколошка инспекција

 • Урбанистичко-грађевински инспектори, како републички тако ни градски/општински, нису надлежни за рјешавање имовинско-правних односа на земљишту и објектима, већ су за то надлежни Републичка управе за геодетске и имовинско-правне послове и суд.

 • Питање удаљености објеката рјешава се одлукама градских/општинских Скупштина као и просторно-планском документацијом.

 • Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске", број: 55/10) прописана је изричита подјела стварне надлежности републичких урбанистичко-грађевинских инспектора и градских/општинских урбанистичко-грађевинских инспектора, а према врсти објекта и то тако да је за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, надлежан за вршење инспекцијског надзора је републички урбанистичко-грађевински инспектор, а за објекте за које одобрење за грађење издаје град/општина, надлежан за вршење инспекцијског надзора је градски/општински урбанистичко-грађевински инспектор.

  Имајући у виду прописану подјелу надлежности урбанистичко-грађевинских инспектора, подносилац иницијативе за вршење надзора ће заштиту својих права путем инспекције утолико прије остварити уколико води рачуна о прописаној надлежности, а на начин што ће своје иницијативе и приједлога одмах достављати надлежном урбанистичко-грађевинском инспектору.

 • У складу са Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске", број: 55/10) извођач радова обавезан је радове изводити према техничкој документацији на основу које је издато Одобрење за грађење, а у складу са одредбама овог закона, техничким мјерама, прописима, нормативима и стандардима које важе за грађење односне врсте грађевина.

  Када је ријеч о материјалима који се користе, извођач радова је обавезан да уграђује материјал и елементе који одговарају стандардима, односно који морају имати атест о квалитету материјала издат од стране овлаштене организације регистроване за испитивање тог материјала и да на захтјев надзорног органа грађења и надлежног инспектора предочи документацију о квалитету уграђеног материјала.

  Стручни надзор у току грађења објекта, односно извођења радова, врши надзорни орган грађења, којег писменим актом одређује инвеститор. Стручни надзор обухвата контролу одговарајуће примјене техничке документације, контролу и провјеру квалитета извођења свих врста радова и примјену прописа, стандарда, техничких норматива и норми квалитета радова, контролу квалитета материјала и друго.

  Изграђени објекат може се користити, односно ставити у погон, након што орган управе који је издао Одобрење за грађење изда Рјешење о одобрењу за употребу, а на основу претходно извршеног техничког прегледа објекта.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh