РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Просвјетна инспекција

 • Примање и давање мита санкционисано је Кривичним законом Републике Српске, који није у непосредној надлежности Просвјетне инспекције. У случају када се Просвјетној инспекцији достави представка у којој се наводе коруптивни елементи, инспекција исту просљеђује надлежним истражним органима.

 • Поступак расписивања конкурса за пријем наставника и стручних сарадника дефинисан је Законом о основном образовању и васпитању (''Службени гласник Републике Српске'', број: 81/22) и Законом о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/18, 35/20 и 92/20). На основу ових закона донешени су Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (Службени гласник Републике Српске, број: 74/18 и 26/19) и Правилник о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (Службени гласник Републике Српске, број: 24/19) чију примјену контролише просвјетна инспекција, али само у дијелу до закључивања уговора о раду са изабраним кандидатом.

  Кандидати који су незадовољни одлуком директора о избору кандидата могу поднијети приговор Школском одбору. Одлука Школског одбора је коначна и против ње се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор. Такође, странка незадовољна одлуком Школског одбора, писаним путем може се обратити просвјетној инспекцији.

  Ако директор школе са изабраним кандидатом закључи уговор о раду, кандидат који није задовољан одлуком, заштиту својих права може потражити пред надлежним судом.

 • Високошколска установа може ангажовати наставнике који имају одговарајући избор са друге високошколске установе из Републике Српске, Босне и Херцеговине или иностранства за извођење наставе, а у складу са статутом високошколске установе. Права и обавезе наставника из предходног става уређују се уговором за извођење наставе, под условима и на начин прописан општим актом високошколске установе.

  Начин и поступак закључивања уговора о раду, као и рад код два послодавца у двије државе између радника и послодавца (у конкретном случају наставника и ректора) као и радно вријеме радника, уређују се Законом о раду, а инспекцијски надзор у погледу придржавања наведеног прописа дефинисан је Законом о инспекцијама у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', број: 18/20) и врши га инспекција рада.

 • Поступак инспекцијског надзора у свим случајевима, па тако и у случају контроле законитости стицања и издавања школских исправа, покреће се по службеној дужности, према одредби члана35. Закона о инспекцијама у Републици Српској (''Службени гласник РС'', број: 18/20), само за оне дипломе или свједочанства за које постоји сумња да су стечене на незаконит начин. Уз захтјев за провјеру школских исправа потребно је доставити копију дипломе или свједочанства.

  Просвјетна инспекција Инспектората Републике Српске провјерава само законитост стицања и издавања диплома, издатих на подручју Републике Српске. Ова инспекција не може вршити провјере диплома издатих у Федерацији БиХ или другим државама.

  Захтјеве за провјеру диплома издатих у другим државама, заједно са копијом исте, треба доставити Министарству иностраних послова БиХ или директно министарствима просвјете других држава.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh