РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Општа питања о инспекцијском надзору

  • У смислу члана 41. став 1. и 2. Закона о инспекцијама у Републици Српској подносилац представке није и не може бити странка у поступку инспекцијског надзора који се води према сасвим другим лицима тј. лицима које подносилац представке пријављује да поступају супротно прописима. У смислу члана 35. став 1. Закона о инспекцијама у Републици Српској поступак инспекцијског надзора покреће се и води искључиво по службеној дужности од стране инспектора, па сходно наведеном, поднесена представка нема никакав процесно-правни значај за инспектора, по којем би инспектор у сваком случају био формално-правно обавезан покренути поступак инспекцијског надзора по поднесеној представци.

    Међутим, у смислу члана 35. став 2. Закона о инспекцијама у Републици Српској и члана 112. став 2. Закона о општем управном поступку, инспектор је дужан приликом покретања поступка инспекцијског надзора узети у обзир и представке грађана и других лица, те по истима благовремено доставити одговарајуће обавјештење. У том смислу утемељена и квалитетно поткријепљена представка - иницијатива за вршење инспекцијског надзора, ће свакако бити цијењена као важно сазнање које ће на крају довести до покретања поступка инспекцијског надзора, ванредног (одмах) или редовног (накнадно кроз уврштавање представке у план контрола).

  • Аутентично тумачење закона Републике Српске даје Народна Скупштина Републике Српске у посебно прописаној процедури. Што се тиче давања мишљења око правилне примјене прописа, Републичка управа за инспекцијске послове врши послове инспекцијског надзора, односно послове контроле поштовање прописа и није овлашћена давати мишљења у вези са њиховом примјеном. Мишљење о правилној примјени прописа се може тражити од ресорног министарства или другог органа управе, које је било доносилац прописа, односно носилац његове израде (израђивач нацрта/приједлога прописа). Републичка управа за инспекцијске послове ће искључиво дати мишљење око примјене Закона о инспекцијама Републике Српске и његових подзаконских аката, с обзиром да је била носилац њихове израде, односно њихов доносилац.

  • Грађани и друга лица се могу инспекцијским органима увијек обратити када имају одређена сазнања о повредама прописа за чију су контролу надлежни инспекцијски органи у смислу члана 15. до 28. Закона о инспекцијама у Републици Српској и посебним материјалним прописима који уређују поједине управне области.

    Међутим, само објективно поштовање прописа и нечијих обавеза из истог, може бити предмет инспекцијског надзора од стране инспектора. Инспекцијски органи у вршењу послова инспекцијског надзора контролишу поштивање прописа превасходно ради заштите јавних интереса утврђених у закону, те само ако је у конкретном случају одређени приватни интерес истовремено дефинисан и као јавни (нпр. права из радног односа, заштита потрошача и сл.), односно ако се приватни интерес у потпуности или дјелимично поклапа (преплиће), односно има одређене везе са јавним интересом (нпр. градња објекта без одобрења за грађење, а које угрожава сусједне парцеле и сл.), има смисла обраћати се инспекцијским органима ради заштите личних повријеђених или угрожених права и правних интереса.

  • Лице које није задовољно радом инспектора у јединици локалне самоуправе, превасходно се може обратити његовом непосредном руководиоцу, односно градоначелнику/начелнику јединице локалне самоуправе, у смислу одговорности инспектора као службеника јединице локалне самоуправе. Поред тога, може се обратити и Републичкој управи за инспекцијске послове, која у смислу члана 11. Закона о инспекцијама у Републици Српској и Закона о републичкој управи, врши управни надзор над радом инспектора у јединицама локалне самоуправе у вршењу пренесених послова инспекцијског надзора.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh