РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Тржишна инспекција

 • Према Закону о заштити потрошача у Републици Српској књига рекламација је обавезна у свим објектима у којим се на комерцијалној основи врши дјелатност продаје робе или пружају услуге. С обзиром на обавезу посједовања књиге утисака у угоститељским објектима, гдје се садржај књиге утисака преклапа са садржајем и има исти смисао као књига рекламација, нема потребе вођења посебне књиге рекламација у угоститељским објектима, јер је Закон о угоститељству, посебан закон за област угоститељства у односу на Закон о заштити потрошача у Републици Српској.

 • Имајући у виду одредбе специјалних закона као што су Закон о трговини (члан 18.) и Закон о угоститељству (члан 8.), прописано је обавезно прибављање одобрења за сва правна лица која обављају дјелатност трговине и угоститељства, као и у другим случајевима када је то предвиђено специјалним материјалним прописом.

 • Централна банка Босне и Херцеговине је 2007. године донијела Смјернице о заокруживању износа за плаћање у готовинском платном промету (Службени гласник Републике Српске", број: 111/07), на основу којих се цијене заокружују на сљедећи начин:

  • 1 и 2 фенинга на 0 фенинга
  • 3 и 4 фенинга на 5 фенинга
  • 6 и 7 фенинга на 5 фенинга
  • 8 и 9 фенинга на 10 фенинга

  Овим Смјерницама је дефинисано да се заокруживање цијена регулише на наведени начин, док се не стекну услови за издавање конвертибилне марке, апоена 1 пфенинг.

 • Према одредбама члана 59. Закона о трговини (Службени гласник Републике Српске, број: 105/19) продаја робе на покретном столу, сталку или сличном импровизованом објекту, те из расхладних витрина на јавним површинама може се обављати само на мјестима за које је градоначелник, односно начелник општине дао претходно одобрење, односно уз сагласност власника или корисника простора на којем је смјештен покретни сто, сталак или сличан импровизовани објекат, односно расхладна витрина.

 • Законом о заштити потрошача Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 06/12, 63/14, 18/17 и 90/21) чланом 25. став 2. прописано је да потрошач има право да поднесе рекламацију у писаном облику, у случају недостатка на производу или услузи, погрешно зарачунате цијене и других недостатака.Трговац је дужан да на рекламацију потрошача одговори у року од осам дана од дана њеног пријема.

  У складу са чланом 26. став 5. поменутог закона, трговац је одговоран за недостатак на производу у року до двије године од дана преласка ризика на потрошача, изузев код продаје половне робе, када се може уговорити краћи рок, али не краћи од годину дана.Ставом 2. овог члана прописано је ако се недостатак на производу појави у року до шест мјесеци од дана куповине, претпоставља се да је недостатак постојао у моменту куповине који потрошач не мора доказивати, осим ако је та претпоставка у супротности са природом производа или природом недостатка. Потрошач је дужан да трговца обавијести, у писаној форми, о недостатку на производу у року од 60 дана од дана када је недостатак откривен, а најкасније прије истека рока из члана 26. став 5.

  У складу са чланом 27. Закона о заштити потрошача Републике Српске ако услуга има недостатак, трговац је дужан да по захтјеву потрошача недостатак отклони, на један од законом предвиђених начина. Ако је недостатак видљив, потрошач треба да захтјев из става 1. овог члана у писаној форми достави трговцу у року од осам дана од дана обављене услуге.

  Ако потрошач накнадно открије недостатак на обављеној услузи, захтјев треба у писаној форми да поднесе у року од 60 дана од дана када је недостатак откривен, а најкасније у року од двије године од дана обављене услуге. Ако је у гарантној изјави дат дужи рок од двије године, на захтјев из става 1. овог члана примијениће се рок из гарантне изјаве.

  Потрошач је дужан да уз захтјев за рекламацију достави копију рачуна или други доказ о куповини.

 • У складу са чланом 26. Закона о заштити потрошача у Републици Српској, уз захтјев за отклањање недостатка на производу потрошач прилаже копију рачуна или други доказ о куповини, који подразумијева:

  а) овјерену гаранцију,

  б) отпремницу,

  в) слип - у случају плаћања банковном картицом,

  г) извод са текућег рачуна,

  д) потврду о пријему робе,

  ђ) признаницу.

 • У складу са чланом 26. Закона о заштити потрошача у Републици Српској трговац је дужан да по избору потрошача омогући замјену или одговарајуће умањење цијене или изврши поврат уплаћеног износа и надокнади трошкове поврата производа са недостатком, уколико се након прве поправке појави исти или сличан недостатак на истом производу.

 • У складу са чланом 26. став 5. Закона о заштити потрошача у Републици Српској трговац је одговоран за недостатак на производу у року до двије године од дана преласка ризика на потрошача, изузев код продаје половне робе, када се може уговорити краћи рок, али не краћи од годину дана.

  У ставу 6. истог члана закона прописано је да ако се недостатак на производу појави у року до шест мјесеци од дана куповине, претпоставља се да је недостатак постојао у моменту куповине који потрошач не мора доказивати, осим ако је та претпоставка у супротности са природом производа или природом недостатка.

  Потрошач је дужан да трговца обавијести, у писаној форми, о недостатку на производу у року од 60 дана од дана када је недостатак откривен, а најкасније прије истека рока из става 5. овог члана. Истеком рока из става 5. овог члана потрошач губи права која му по том основу припадају.

 • Чланом 28. Закона о заштити потрошача у Републици Српској прописано је ако трговац оспорава недостатак, дужан је да потрошачу одговори у писаној форми у року од осам дана од пријема захтјева. Ако трговац оспорава рекламацију за недостатак који се појавио у року до шест мјесеци од куповине, дужан је да уз одговор, у писаној форми, приложи стручно мишљење овлаштеног тијела или овлаштеног судског вјештака у Републици.

  У складу са чланом 29. поменутог закона, ако трговац у одговору, у писаној форми, оспорава недостатак који се појавио након рока од шест мјесеци од куповине, али не дуже од двије године, односно годину дана за половне производе, а потрошач не одустаје од свог захтјева, потрошач може затражити стручно мишљење о недостатку од овлаштеног тијела или овлаштеног судског вјештака у Републици, а трошкове вјештачења сноси трговац, уколико се вјештачењем докаже недостатак.

  Уколико се утврди да је рекламација била основана, а трговац и даље одбија да поступи по истој, потрошач се треба обратити надлежној инспекцији која ће у складу са чланом 139. поменутог закона рјешењем наложити трговцу да испуни оправдан захтјеве потрошача, те одредити начин испуњења захтјева и рок за поступање.

 • Чланом 59. Закона о заштити потрошача у Републици Српској дефинисано је да је уговор о продаји на даљину сваки уговор који се односи на продају производа или услуга, коју организује трговац путем неког средства за продају на даљину, а закључује се између трговца и потрошача.

  Средства за комуникацију на даљину у смислу овог закона су сва средства која без стварног физичког присуства трговца и потрошача могу бити коришћена за закључивање уговора између двију страна, као што су: насловљени и ненасловљени штампани материјал, стандардна писма, огласи у штампи са наруџбеницом, каталог, телефон са учешћем људи или без њих, радио, видеотелефонија, видеотекст са тастатуром или екраном осјетљивим на додир, електронска пошта, интернет, телефакс, телевизија и друго.

  У складу са чланом 62. Закона о заштити потрошача у Републици Српској, трговац је обавезан да благовремено, прије закључења уговора на даљину, потрошача обавијести о: имену, матичном броју и пуној адреси трговца на коју потрошач може упутити приговор, пореском броју, бројевима телефона, факса и имејл адреси; продајној цијени и свим додатним трошковима за потрошача; условима плаћања, испоруке или извршења уговора; подацима о гаранцијама и услугама послије продаје, као што је сервисирање; праву и року за раскид уговора и друго.

  За вријеме уговарања, а најкасније прије испоруке, потрошач треба да добије ово обавјештење у писаној или другој трајној форми са свим подацима, а у складу са чланом 63. поменутог закона.

  У складу са чланом 64. овог закона, потрошач има право да раскине уговор на даљину без образложења и без трошкова у року од 15 дана, од дана када је потрошач примио производ. Код услуга рок за раскид почиње да тече од дана закључења уговора.

  ко трговац потрошачу није доставио обавјештење дефинисано чланом 63., потрошач има право да раскине уговор у року од три мјесеца, и то: када је ријеч о производу, од дана када је потрошач примио производ и када је ријеч о услузи, од дана закључења уговора. Ако трговац потрошачу достави обавјештење из члана 63. овог закона у року од три мјесеца, рок за раскид уговора на даљину почиње тећи од дана пријема писаног обавјештења.

  Ако потрошач користи ово право, дужан је да о томе трговцу достави писано обавјештење. У случају раскида уговора на даљину по којем је потрошач примио производ, потрошач надокнађује само трошак враћања производа.

  Када потрошач раскине уговор о продаји на даљину, трговац је дужан да му без одгађања врати плаћени износ новца, а најкасније у року од 15 дана од дана када је примио писано обавјештење од потрошача. Ако трговац не врати плаћени износ, дужан је да осим цијене, заједно са законским затезним каматама, плати и додатних 10% износа за сваких 30 дана кашњења.

 • Чланом 26. Закона о заштити потрошача у Републици Српској прописано је ако производ има недостатак, трговац је дужан да по захтјеву и избору потрошача:

  а) поправи производ без додатних трошкова за потрошача, или

  б) замијени производ без додатних трошкова за потрошача, или

  в) изврши поврат уплаћеног износа и надокнади трошкове поврата производа са недостатком у року до седам дана од дана прихватања рекламације потрошача, или

  г) снизи цијену производа, уколико је снижење прихватљиво за обје стране.

  Трговац је дужан да поправку или замјену изврши у примјереном року, али не дуже од 30 дана од дана подношења захтјева, те да плати све трошкове у вези са отклањањем недостатка, као што су рад, материјал, преузимање, испорука и слично. У случају објективних разлога због којих трговац није у могућности испоштовати рок, исти се може продужити најдуже за 15 дана уз изричиту сагласност потрошача само једном, а уколико се не испоштује додатни рок, потрошач има право на раскид уговора.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh