РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Тржишна инспекција

 • Према Закону о заштити потрошача у Републици Српској књига рекламација је обавезна у свим објектима у којим се на комерцијалној основи врши дјелатност продаје робе или пружају услуге. С обзиром на обавезу посједовања књиге утисака у угоститељским објектима, гдје се садржај књиге утисака преклапа са садржајем и има исти смисао као књига рекламација, нема потребе вођења посебне књиге рекламација у угоститељским објектима, јер је Закон о угоститељству, посебан закон за област угоститељства у односу на Закон о заштити потрошача у Републици Српској.

 • У случају кад трговац оспорава недостатак, а потрошач не одустаје од свог захтјева, према одредбама члана 29. Закона о заштити потрошача Републике Српске, стручно мишљење о оправданости захтјева даје овлаштени судски вјештак или овлаштена тијела у Републици. Ако се вјештачењем докаже недостатак на производу или услузи, трошкове у том случају вјештачења сноси трговац. Уколико трговац и даље буде одбијао да поступи по основаној рекламацији потрошача инспектор ће на писани захтјев потрошача донијети рјешење којим ће трговцу наложити да испуни оправдан захтјеве потрошача, одредити начин испуњења захтјева и рок за поступање. (Члан 139. Закона о заштити потрошача Републике Српске).

 • Имајући у виду одредбе специјалних закона као што су Закон о трговини (члан 18.) и Закон о угоститељству (члан 8.), прописано је обавезно прибављање одобрења за сва правна лица која обављају дјелатност трговине и угоститељства, као и у другим случајевима када је то предвиђено специјалним материјалним прописом.

 • Централна банка Босне и Херцеговине је 2007. године донијела Смјернице о заокруживању износа за плаћање у готовинском платном промету (Службени гласник Републике Српске", број: 111/07), на основу којих се цијене заокружују на сљедећи начин:

  • 1 и 2 фенинга на 0 фенинга
  • 3 и 4 фенинга на 5 фенинга
  • 6 и 7 фенинга на 5 фенинга
  • 8 и 9 фенинга на 10 фенинга

  Овим Смјерницама је дефинисано да се заокруживање цијена регулише на наведени начин, док се не стекну услови за издавање конвертибилне марке, апоена 1 пфенинг.

 • Према одредбама члана 59. Закона о трговини (Службени гласник Републике Српске, број: 105/19) продаја робе на покретном столу, сталку или сличном импровизованом објекту, те из расхладних витрина на јавним површинама може се обављати само на мјестима за које је градоначелник, односно начелник општине дао претходно одобрење, односно уз сагласност власника или корисника простора на којем је смјештен покретни сто, сталак или сличан импровизовани објекат, односно расхладна витрина.

 • Законом о заштити потрошача Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 06/12, 63/14 и 18/17) чланом 25. став 2. прописано је да потрошач има право да поднесе рекламацију у писаном облику, у случају недостатка на производу или услузи, погрешно зарачунате цијене и других недостатака.

  У складу са чланом 26. став 2. поменутог закона ако је недостатак видљив потрошач је обавезан свој захтјев доставити у писаној форми у року од осам дана од дана преузимања производа или обављене услуге. Ако трговац не оспорава недостатак, дужан је у складу са чланом 28. Закона о заштити потрошача Републике Српске без одгађања да удовољи захтјеву потрошача, а уколико оспорава недостатак дужан је да потрошачу одговори у писаној форми у року од осам дана од дана пријема захтјева. Потрошач је дужан да уз захтјев достави копију рачуна.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh