РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Ветеринарска инспекција

 • Законом о ветеринарству Републике Српске (Службени гласник Републике Српске", број: 42/08 и 06/12) у члану 41. прописано је да Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске обезбјеђује власнику животиња накнаду за животиње које су биле убијене или заклане, као и за предмете и сировине који су били оштећени, покварени или уништени приликом реализације одређених мјера за сузбијање заразних болести.

  Накнада се може остварити само у случајевима када је избијање заразне болести или сумње на заразну болест одмах пријављено, када је обављено обавезно превентивно вакцинисање у одређеним временским периодима, као и дијагностичко и друго испитивање животиња, ако су примијењене и све друге прописане и одређене мјере за спречавање и сузбијање болести и ако власник уплати накнаду за пружање ветеринарских услуга. О висини надокнаде одлучује Министарство на основу извјештаја комисије за процјену штете, коју формира Министарство.

 • Законом о комуналној дјелатности ("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11) у члану 2. тачка њ) прописано је да се као комунална дјелатност од посебног јавног интереса у смислу овог закона сматра и дјелатност зоохигијене. Дјелатност зоохигијене обухвата хватање и збрињавање напуштених и угрожених домаћих животиња (кућних љубимаца), превожење и смјештај у посебно изграђене објекте за те намјене (азил), исхрана и ветеринарска заштита, еутаназија старих животиња и сигурно уклањање животињских лешева са јавних површина и санацију терена, као и управљање објектима за смјештај животиња.

  У складу са чланом 33. став 1. овог закона инспекцијски надзор, односно контролу, у овом случају врши комунална полиција јединице локалне самоуправе. Такође, надлежни орган јединице локалне самоуправе издаје одобрење за формирање прихватилишта за животиње, а у складу са чланом 30. тачка 5. Закона о заштити и добробити животиња (Службени гласник Републике Српске", број: 111/08).

 • Чланом 48. Закона о ветеринарству Републике Српске (Службени гласник Републике Српске", број: 42/08 и 06/12) прописано је да ветеринарске дјелатности дефинисане овим законом може обављати једино ветеринар, односно лице са завршеним ветеринарским факултетом са звањем дипломирани ветеринар или доктор ветеринарске медицине, а никако ветеринарски техничар који је лице са завршеном четворогодишњом средњом школом за ветеринарске техничаре који под контролом ветеринара обавља појединачне ветеринарске послове.

  У случају примједбе на извршену ветеринарску услугу, ветеринарски инспектор у контроли провјерава да ли је интервенција извршена у прописаном року, да ли је извршена од стране стручног лица и да ли је за извршену ветеринарску интервенцију издата потврда на прописаном обрасцу, на којој морају бити наведене информације о извршеној ветеринарској интервенцији, као и о осталим извршеним услугама.

  Ветеринарска инспекција нема надлежност да обавља надзор над стручним радом ветеринара и не може оцјењивати квалитет пружене услуге. У случају да грађанин сматра да му је нестручним радом ветеринара проузрокована штета, заштиту својих права и накнаду штете може тражити путем суда.

 • Јединице локалне самоуправе на основу Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05), те закона којима су дефинисане комуналне дјелатности, својим актима ближе дефинишу послове града, односно општине, а који између осталог обухватају и утврђивање услова и начин држања домаћих животиња и кућних љубимаца на подручју јединице локалне самоуправе.

  Надзор над поштивањем ових аката врши комунална полиција јединице локалне самоуправе, а здравствени надзор животиња ветеринарска инспекција јединице локалне самоуправе.

 • Наредбом о забрани, односно ограничавању и условима за номадску испашу оваца и коза у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број: 82/05) прецизно је прописано на који начин се може вршити номадска испаша и које све услове морају испуњавати држаоци оваца и коза, а све у циљу спрјечавања појаве и ширења заразних болести животиња и ради заштите здравља људи.

  У складу са овом Наредбом испаша оваца и коза на земљишту које је у државној, односно приватној својини - пашњаку, може се вршити само ако држалац оваца и коза претходно закључи уговор о испаши на том пашњаку са носиоцем права коришћења тог пашњака. Уговор садржи бројне неопходне податке и исти се мора доставити локалном органу управе надлежном за послове пољопривреде, односно ветеринарства, у року од осам дана од дана закључења уговора. Пашњак који се издаје за испашу оваца за вријеме испаше мора бити ограђен.

  Наредбом је дефинисано да ће овце и козе затечене на номадској испаши без потребне документације бити присилно одстрањене са испаше и отпремљене у мјесто пребивалишта, односно сједишта држаоца оваца и коза на трошак и ризик држаоца.

  У складу са Наредбом присилно одстрањивање на пољопривредном и другом земљишту, парковима и саобраћајницама, врши орган локалне управе надлежан за послове пољопривредне инспекције, ветеринарске инспекције, комуналне полиције, а на њихов захтјев органи унутрашњих послова и Државне граничне службе дужни су у складу са својим овлашћењима пружити помоћ у предузимању наведених мјера.

  Органи локалне управе наредбе о присилном одстрањењу и отпремању оваца и коза са номадске испаше доносе рјешењем, а жалба против рјешења не задржава његово извршење.

  Када је у питању штета коју су номади евентуално проузроковали пољопривредницима, с обзиром да је јединица локалне самоуправе у складу са Законом о пољопривредном земљишту (Службени гласник Републике Српске, број: 93/06, 86/07,14/10 и 05/12) дужна прописати мјере за заштиту од пољских штета, пољопривредници се за утврђивање и процјену штете требају обратити надлежном органу јединице локалне самоуправе у чијој надлежности је формирање Комисије за процјену штете.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh