РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Водна инспекција

 • Разликујемо два случаја захватања-коришћења вода:

  1. општа употреба, захватање и црпљење површинских и подземних вода.

  2. свака употреба, захватање и црпљење површинских и подземних вода која превазилази обим опше употребе вода.

  Општа употреба вода обухвата :

  - захватање вода без посебних направа из водотока и језера за личне и потребе домаћинства,

  - захватање подземне воде или воде са извора, која се користи из бунара или извора на властитом земљишту, за личне и потребе домаћинства,

  - прикупљање или коришћење вода од поплава за личне и потребе домаћинства које се сакупљају на властитом земљишту,

  - коришћење вода из ријека, језера и других површинских извора за купање и рекреацију.

  Вода се мора користити рационално и економично. Сваки корисник воде дужан је да воду користи на начин и у обиму којим се вода чува од расипања и штетних промјена њених својстава и да не омета другима законско право коришћења воде. Свакоме је дозвољено да, у складу са прописима, користи воде обичним начином који не захтијева посебне направе и не искључује друге од једнаког коришћења. Личним и потребама домаћинства сматра се коришћење воде за пиће, одржавање чистоће и сличне потребе у домаћинству. Таквим коришћењем се не сматра коришћење воде за наводњавање и у неком технолошком процесу, уколико се радње обављају као привредна дјелатност. За општу употребу вода нису потребна водна акта, нити акта са становишта уређења простора.

  За свако коришћење воде које превазилази обим опште употребе, потребна је водна дозвола у складу са важећим Законом о водама. Водну дозволу за захватања до 5 л/с, издају локалне заједнице, а за већа захватања ЈУ Воде Српске".

 • За рјешавање питања нелегалних сеоских водовода надлежна је јединица локалне самоуправе. Закључком Владе Републике Српске јединице локалне самоуправе задужене су да хитно донесу одлуку о водоснабдијевању, којом ће се уредити питања управљања општинским и сеоским водоводима на подручју општине. Такође, јединице локалне самоуправе задужене су да хитно предузму потребне мјере и радње у циљу легализације водних објеката за водоснабдијевање становништва на подручју општине, те да оне јединице локалне самоуправе које нису донијеле Одлуку о заштитним зонама изворишта, исту хитно донесу и то приоритетно за изворишта која се користе за водоснабдијевање становништва и школа.

 • Законом о комуналној полицији у члану 9. је прописано да комунална полиција, између осталог, врши надзор и над одржавањем, уређењем, употребом и заштитом комуналних објеката и уређаја, те одржавањем јавне канализационе мреже, јавних WЦ, те септичких и осочних јама. Комунална полиција се организује на нивоу јединице локалне самоуправе и налази се у саставу одјељења градске, односно општинске управе.

 • Чланом 50. став 1. Закона о водама прописано је да је свакоме дозвољено, у складу са прописима, користити воде обичним начином који не захтијева посебне направе и не искључује друге од једнаког коришћења. У истом члану у ставу 2. под тачком б) је дефинисано да општа употреба вода обухвата нарочито: захватање подземне воде или воде са извора, која се користи из бунара или извора на властитом земљишту, за личне и потребе домаћинства.

  За општу употребу вода нису потребна водна акта, нити акта са становишта уређења простора. У складу са наведеним водна инспекција нема законски основ да предузима мјере у оваквим случајевима, а грађани уколико сматрају да су оштећени заштиту својих права могу тражити путем суда.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh