РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:07 13.03.2019

Информација о раду републичке инспекције за заштиту од пожара за 2018. годину

Републичка инспекција за заштиту од пожара је у 2018. години извршила 1.120 контрола, од чега су 382 или 34% биле са утврђеним неправилностима. У циљу отклањања утврђених пропуста субјектима су изречене 354 управне мјере, док су због почињених прекршаја издата 24 прекршајна налога у вриједности од 28.605 КМ.

Утврђене неправилности најчешће су се односиле на спровођење мјера заштите од пожара кроз доношење нормативних аката заштите, редовно одржавање инсталација и опреме према техничким нормативима и стандардима, одређивање одговорног лица за спровођење мјера заштите од пожара, обуке и провјеру знања радника и друго.

Активности инспекције у току године усмјеравају се према изворима опасности, и у складу са годишњим добима. Посебан приступ дат је надзору јавних објеката у којима се окупља и борави већи број лица, као што су објекти колективног становања, старачки домови, геријатрије, ђачки и студентски домови и слично.

Када је ријеч о јавним објектима као што су ноћни клубови и дискотеке који су због фреквентности лица под посебним надзором, највећи ризик представљају објекти који су настали промјеном намјене одређеног простора, након стицања употребне дозволе за друге сврхе, који се не могу прилагодити новој намјени без архитектонских захвата, посебно у дефинисању пожарних и резервних излаза. С тим у вези, потребно је да надлежни органи јединице локалне самоуправе одобрења за обављање дјелатности намјенских објеката и промјену намјене објеката (посебно дискотека и ноћних клубова) издају искључиво на основу пројектне документације, пројектоване заштите од пожара, потребних сагласности у поступку адаптације и промјене намјене и коначно прибављене употребне дозволе у те сврхе.

У области привредних и ванпривредних дјелатности посебна пажња је дата контролама објеката од посебног интереса за Републику Српску, привредним субјектима са великим пожарним оптерећењем и могућим условима за избијање и ширење пожара и експлозија, као што су рафинерије, термоелектране, различити производни објекти.

Републичка инспекција за заштиту од пожара је у прошлој години провела акцију прегледа бензинских станица у погледу неовлаштеног, неконтролисаног пуњењења боца за домаћинство на инсталацијама ауто гаса. Послове пуњења боца за домаћинство за течни нафтни гас може обављати само привредно друштво које у погледу кадрова и техничке опремљености испуњава услове у складу са прописима којима се уређује промет експлозивних материја и запаљивих течности и гасова.

У складу са процјенама ризика и постојања високе осјетљивости на пожаре одређених категорија шума и осталих отворених комплекса, вршене су редовне заједничке контроле са шумарском инспекцијом у шумским газдинствима, управама, националним парковима и плантажама, у циљу сагледавања техничке опремљености и организованости људства у погледу нивоа заштите и спремности за гашење шумских пожара.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh