РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:45 18.03.2019

Информација о раду републичке просвјетне инспекције за 2018. годину

Републичка просвјетна инспекција је у 2018. години извршила 1.354 контроле од чега је 452 или 31% било са утврђеним неправилностима. У циљу отклањања утврђених пропуста субјектима је изречено 417 управих мјера, док је због почињених прекршаја издато 36 прекршајних налога у вриједности од 48.200КМ.

У области предшколског васпитања и образовања утврђени пропусти најчешће су се односили на сљедеће неправилности: годишњи програм рада за текућу радну годину и извјештај о раду за протеклу годину нису били достављени Министарству просвјете и културе и Републичком педагошком заводу; васпитачима који обављају приправнички стаж нису били одређени ментори за праћење рада, стручна вијећа нису утврдила програме приправничког стажа као ни план, ментори нису водили евидентни лист о раду приправника; поједини васпитачи нису обавили систематски љекарски-специјалистички преглед; неуредно вођење матичних књига и друго.

У области основног и средњег васпитања и образовања утврђене су неправилности у вођењу евиденција и документације (матичне књиге, одјељенске књиге, љетопис школе), код формирања стручних органа школе и органа управљања и руковођења, у провођењу процедура за попуну упражњених радних мјеста, провођење процедура за утврђивање технолошког вишка.

У области високог образовања утврђени пропусти односили су се на провођење процедура избора у звање сарадника и наставника, формирање органа управљања и руковођења, вођење матичних кљига и других евиденција.

Значајан број контрола извршен је и у осталим областима: култура, спорт, ученички и студентски стандард, образовање одраслих.

Према подацима за 2018. годину, републичка просвјетна инспекција је на основу достављених захтјева, извршила увид у законитост стицања докумената образовања за 22 лица, те су због основане сумње да је почињено кривично дјело фалсификовања школских исправа, Министарству унутрашњих послова Републике Српске достављени подаци за осам лица.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh