РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:45 03.03.2020

Информација о раду републичке техничке инспекција за 2019. годину

Републичка техничка инспекција је у 2019. години извршила 2.479 контрола, од чега је 348 било са утврђеним неправилностима. У циљу отклањања утврђених пропуста изречене су 322 управне мере, док је због почињених прекршаја издато 40 прекршајних налога у вриједности од 305.000 КМ, а надлежним судовима поднесено је шест прекршајних пријава.

У области електроенергетике контролисана је производња, пренос и дистрибуција електричне енергије, као и дио већих крајњих потрошача. Значајан дио контрола односио се на контроле по пријави физичких и правних лица по основу квалитета испоручене електричне енергије, због стања трафостаница и нисконапонске мреже. Најчешће утврђени недостаци у области дистрибуције електричне енергије односили су се на техничку документацију објеката, техничку исправност и квалитет одржавања електроенергетских објеката, вршење периодичних прегледа и испитивања на електроенергетским постројењима, вођење техничке документације и друго.

У области термоенергетике контролисана су котловска постројења, стабилне посуде за течни нафтни гас, стабилне посуде за течни ЦО2, стабилне посуде за расхладна постројења, стабилне посуде за течне атмосферске гасове, покретне посуде за пропан-бутан гас, покретне посуде за техничке гасове и друго. У извјештајном периоду за 2019. годину инспектори су прегледали 15.285 разних врста посуда под притиском. Најчешће утврђене неправилности односиле су се на неисправност мјерних уређаја, рокове баждарења, промјену облика и геометрије при хладној проби, лошу антикорозивну заштиту, деформације усљед термичких оптерећења и друго.

У области рударства предмет контроле били су субјекти који се баве експлоатацијом минералних сировина и субјекти који врше услуге у области рударства, као и објекти у саставу рудника: површински копови, јаме, постројења одводњавања рудника, сепарације и дробилице и друго. Такође, инспектори су поступали и по пријавама о нелегалној експлоатацији минералних сировина, те је у седам случајева Министарству унутрашњих послова Републике Српске, достављена информација о основаној сумњи да је почињено кривично дјело противзаконито заузимање и експлоатација природних богатстава и добара од општег значаја, те да је потребно извршити додатне истражње радње у циљу доказивања дјела. Најчешће утврђене неправилности односиле су се на непридржавање техничких норматива и мјера заштите при експлоатацији минералних сировина, усклађеност рударских радова са одобреним пројектом, посједовање употребних дозвола за објекте, постројења и уређаје, примјену прописаних мјера заштите на раду у погледу квалитета и редовности вршења обуке радника и друго. У току 2019. године у области рударства догодиле су се двије повреде радника са смртним исходом, шест тежих повреде, као и једна групна повреда у којој је шест радника лакше повријеђено.

У области геологије најчешће утврђене неправилности односиле су се на геолошка истраживања при изналажењу нових лежишта, истраживања у току експлоатације минералних сировина, геомеханичка и друга истраживања.

У области нафте и гаса извршено је 1.209 контрола на бензинским пумпним станицама, терминалима и складиштима течних нафтних горива, у оквиру којих је узето 2.238 узорака за лабораторијску анализу квалитета горива. Лабораторијским анализама су у 37 случајева или 1,6% утврђена одступања у односу на дефинисане параметре квалитета, која су се најчешће односила на снижену тачку паљења.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh