РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:35 13.02.2019

Информација о раду републичке урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције за 2018. годину

Републичка урбанистичко-грађевинска и еколошка инспекција је у 2018. години извршила 1.211 контрола, од чега су 322 или 27% било са утврђеним неправилностима. У циљу отклањања утврђених пропуста субјектима је изречена 291 управна мјера, док је због почињених прекршаја издато 46 прекршајних налога у вриједности од 75.600 КМ.

Субјектима контроле изречено је 27 забрана, које су се односиле на забрану обављања дјелатности из лиценце због недостатка потребног броја квалификованих радника, забрану извођења грађевинских радова на објектима до прибављања одобрења за грађење-реконструкцију од надлежне инстутуције, забрану обављања регистроване дјелатности до прибављања еколошке дозволе, забрану одлагања и складиштења амбалажног отпада и друго.

У области урбанизма и грађења, најчешће утврђене неправилности односиле су се на испуњеност услова из лиценци у смислу сталног запослења лица са високом стручном спремом, инжињера за грађење и квалификованих радника грађевинске струке. По налогу инспекције, субјекти контроле су накнадно запослили шест дипломираних инжењера разних струка и 59 квалификованих радника. Велики проблем у овој области представља немогућност контролисања лиценци правниих лица која су регистровани у Федерације БиХ, Брчко Дистрикту или земљама из окружења, те је потребно изнаћи законско рјешење које ће омогућити провјеру лиценци ових субјеката.

Контролом погона који се баве производњом стратешких материјала, бетона и асфалта, утврђени пропусти односиле су се на атестну документацију, текућа испитивања свјежег бетона и улазних компоненти за бетон, контролну испитивања очврслог бетона и слично. Инспектори су налагали отклањање утврђених пропуста,а у односу на претходне године стање у овој области има тенденцију побољшања.

У многим градовима и општинама недостаје одговарајућа просторно-планска, урбанистичко-техничка и друга документација, што негативно утиче на организацију и уређење простора и насеља. Документација која се користи често је стара и по неколико десетина година, а као основни разлог наводи се недостатак финансијских средстава на нивоу локалних заједница.

Контролама у области екологије утврђено је да је већина субјеката прибавила еколошке дозволе у претходном периоду, али не проводе у потпуности све мјере прописане еколошким дозволама, као што је редовни мониторинг, односно мјерење емисија полутаната у животну средину, те мјере у виду инвестиционих радњи, а које су инвеститори требали провести. У контролама прекограничног кретања отпада нису уочене веће неправилности, односно субјекти који су регистровани за ову дјелатност поштују процедуре прекограничног кретања отпада и за то добијају потребна одобрења.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh