РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:15 19.02.2019

Информација о раду републичке инспекције рада за 2018. годину

Републичка инспекција рада је у 2018. години извршила 5.627 контрола, од чега је 1.812 или 32 % било са утврђеним неправилностима. У циљу отклањања утврђених пропуста субјектима су изречене 1.492 управне мјере, док је због почињених прекршаја издат 541 прекршајни налог у вриједности од 1.050.150 КМ, а надлежним судовима поднешене су 54 прекршајне пријаве.

У области радних односа утврђене неправилности су се најчешће односиле на обрачун и рокове исплате плата и накнада плата, закључивање и примјену уговора о раду, отказ уговора о раду, утврђивање отказног рока и права на отпремнину, радно вријеме и друго.

У области заштите на раду неправилности су се најчешће односиле на пропусте у погледу организације и спровођења мјера заштите на раду, примјену превентивних мјера, оспособљеност радника за безбједан рад, те пропусте у придржавању и спровођењу техничких норми заштите на раду.

У 2018. години инспектори Инспектората Републике Српске су по основу уговора о раду контролисали 14.390 радника, од чега 392 радник или 3% није имало закључен уговор о раду и нису били пријављени на обавезне видове осигурања. Ангажовање радника на црно најчешће се констатује у областима угоститељства, трговине, експлоатације и прераде дрвета, грађевинарства, те услужним дјелатностима. Поред редовних контрола, рад инспектора је често организован у поподневним смјенама, у радне дане, али и дане викенда.

У посматраном извјештајном периоду у области надзора инспекције рада догодило се 13 смртних повреда на раду, и то у електропривреди двије, у грађевинарству шест, у хемијској индустрији једна, у шумарству и дрвној индустрији двије, те у осталим дјелатностима двије. Такође, догодило се и 77 тежих повреда на раду, од чега 15 у грађевинарству, у хемијској индустрији двије, у шумарству и дрвној индустрији 18, у текстилној индустрији једна и у осталим дјелатностима 41.

Као најризичније дјелатности издвајају се грађевинарство, електропривреда, те шумарство и дрвна индустрија у којима посматрано по годинама постоји континуитет настанка повреда на раду. У категорију остале дјелатности сврставају се области као што су трговина, туризам, култура, просвјета, комуналне дјелатности и друго, у којима повреде нису изражена појава и у поређењу са претходним годинама немају тренд континуитета.

У циљу подизање свијести о значају поштивања, унапређивања и примјењивања мјера заштите и здравља на раду републичка инспекција рада је у 2018. години реализовала инспекцијску кампању под називом "Градимо безбједно-радимо без ризика", са посебним акцентом на радове на висини. Кампања је првенствено била усмјерена према малим и средњим пословним субјектима у области грађевинарства који нису довољно упознати о присутним ризицима од повреда на раду и о значају примјене прописаних мјера заштите и здравља на раду. Током мјесец дана кампање, 20 инспекцијских тимова извршило је око 480 превентивних контрола на активним градилиштима или према регистрованим и познатим сједиштима пословних субјеката.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh