РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:15 09.10.2018

Контролом хидроенергетских објеката заштитити животну средину

Републичка водна инспекција у оквиру контроле коришћења вода врши редовне контроле хидроелектрана, са посебним акцентом на контролу рада и поштивања прописа од стране истих. Уобзирујући чињеницу да свака промјена режима вода доводи до одређених посљедица на околину, инспекција настоји да редовним контролама хидроелектрана обезбиједи досљедно провођење прописаних услова у циљу свођења неповољних утицаји на стање животне средине на минимум.

Због комплексности функционисања и великог броја услова које ови објекти требају да испуне за рад, исти се налазе у различитим фазама изградње и припреме, а одређени број је већ у функцији.

У Републици Српској у функцији је око 40 хидроелектрана, које посједују водопривредну дозволу, што је предуслов за употребну дозволу. Водопривредну сагласности на пројектну документацију посједују 62 хидроелектране, од чега је 14 у завршној фази изградње.Водопривредне смјернице које су услови за пројектну документацију посједују 74 хидроелектране. Такође, мањи број субјеката за сада посједује само концесионе уговоре,а одређени број уговора је раскинут.

У овој години инспектори су извршили 45 контрола хидроелектрана, од чега су у 14 случајева утврђени пропусти који су се односли на непоштивање услова из водног акта, те су наложене мјере за отклањање истих.

Када је ријеч о законској регулативи у овој области, важно је нагласити да је крајем прошле године донешен Правилник о условима и начину давања у закуп водног земљишта, који је у овој години је претрпио и своје прве измјене, али још увијек није донешен Правилник о еколошки прихватљивом протоку, што у одређеној мјери отежава рад контролним органима.

Изградња хидроенергетских објеката поред позитивних ефеката на енергетски потенцијал Републике Српске, има као посљедицу и одређени негативан утицај на животну средину, који се пажљивим пројектовањем и адекватним управљањем овим објектима може уклопити у еколошко окружење.

Нарочиту пажњу потребно је усмјерити на подизање свијести грађана о одрживом и рационалном коришћењу водних ресурса у циљу заштите квалитета вода, јер је енергија воде најзначајнији обновљиви извор енергије.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh