РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:05 06.08.2018

Превентивни надзор спремности за гашење шумских пожара

Са доласком тополијег времена и повећањем ризика од пожара, републичка инспекција за заштиту од пожара у сарадњи са шумарском инспекцијом врши превентивни обилазак општина, шумских управа и газдинстава. Циљ превентивног надзора је сагледавање техничке опремљености и нивоа организације заштите и спремности за гашење шумских пожара.

За седам мјесеци текуће године извршено је преко 60 контрола у области шумарства и пољопривреде. Контроле су вршене у складу са изворима опасности који су карактеристични за појединачна годишња доба, као што су припрема и крчење корова, те појава шумских пожара у шумским газдинствима и управама.

Контролама је утврђено да шумска газдинства и управе, у правилу испуњавају прописане услове за организовање заштите од пожара и уредно проводе превентивне мјере заштите средстава и опреме за гашење, као и обуку и провјеру знања радника за спровођење мјера заштите од пожара.

Неправилности су уочене у дијелу редовности испитивања ватродојавних система, хидрантске мреже и одржавању инсталација, те су инспектори у 16 случајева наложили контролисаним газдинствима да изврше преглед исправности и функционалности инсталација, те по потреби изврше поправку инсталисаног система за аутоматску дојаву пожара.

Републичка инспекција за заштиту од пожара у овој години извршила је укупно 680 контрола. Посебна пажња је усмјерена на привредне субјекте са великим пожарним оптерећењем, као што су рафинерије, термоелектране и други производни објекти. Такође, перманентно се врши контрола јавних објеката у којима ради или борави већи број лица, као што су трговачки центри, спортски, културни, угоститељски објекти, здравствене установе, васпитно-образовне установе и други. У 218 случајева утврђено је да субјекти нису редовно проводили све прописане мјере заштите од пожара, те су инспектори донијели 222 Рјешења о отклањању неправилности и издали 20 прекршајних налога.

У овој области надзора изражен је проблем контроле стамбених објеката код којих нису формиране заједнице етажних власника, као и контроле исправности електричних инсталација и непостојања громобранских инсталација код индувидуалних стамбених објеката, гдје су најчешћи узрок пожара управо оштећења на електричним инсталација.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh