РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:23 16.02.2018

У 2017. години извршено 118.133 контрола у спољнотрговинском и 27.200 контрола у унутрашњем промету

Инспектори Инспектората Републике Српске су у 2017. години у спољнотрговинском надзору приликом увоза извршили 118.133 контроле пошиљки различитих врста роба: хране, сјемена, садног материјала, предмета опште употребе, течних нафтних горива и друго. По основу контрола увоза у буџет Републике Српске уплаћена је накнада у износу од 5.697.803 КМ.

Инспекција је контролисала пратећу документацију, вршила органолептички преглед пошиљки и узорковала производе за лабораторијске анализе. Од контролисаних пошиљки узето је 5.286 узорка, код којих је након извршених лабораторијских анализа за 53 пошиљке утврђено да не испуњавају прописане параметре квалитета и здравствене исправности. Ријеч је о 26 пошиљки хране, 16 пошиљки предмета опште употребе, 10 пошиљки сјемена и садног материјала и једној пошиљци хемикалија. По налогу инспекције за све неисправне пошиљке забрањен је увоз.

У 2017. години у унутрашњем промету инспектори Инспектората Републике Српске су извршили преко 27.200 контрола, у којима су у 28% случајева утврђени пропусти у раду контролисаних привредних субјеката.

Инспектори су изрекли 6.270 управних мјера, којима су наложили привредним субјектима предузимање мјера и радњи у циљу отклањања утврђених пропуста. Због почињених прекршаја издато је 3.398 прекршајних налога у вриједности од преко 4.300.000 КМ, док су надлежним судовима поднесене 144 прекршајне пријаве и двије кривична пријава.

Сузбијање сиве економије, нелегалног и нерегистрованог рада и протекле године је било у фокусу Инспектората Републике Српске. По основу уговора о раду контролисано је преко 14.200 радника затечених на раду код послодавца, од чега 532 радника нису имала закључен уговор о раду и нису били пријављени на обавезне видове осигурања.

У поступку инспекцијског надзора одузето је 2.120 м3 шумских дрвних сортимената чија вриједност се процјењује на 163.852 КМ који су бесправно посјечени, одузета је роба без поријекла у вриједности од 30.000 КМ (одјећа, обућа, цигарете, течна нафтна горива, алкохолна и безалкохолна пића) која се нелегално прометовала, као и 423 килограма дувана и 77 литара алкохолних пића. По налогу инспекције уништено је преко пет тона хране због протеклог рока употребе, измјењених сензорних својстава, непотпуних декларација и непосједовања декларација.

Покренуте су активности на сузбијању нелегалног пружања услуга смјештаја, по принципу стан на дан, који представља нелојалну конкуренцију субјектима који легално раде и измирују обавезе према радницима и држави, као и питање нелегалне трговине физичких лица путем интернета. У сарадњи са контролним органима Републике Србије реализоване су заједнички координисане инспекцијске контроле на сузбијању нелегалног међународног превоза путника, а у сарадњи са Федералном управом за инспекцијске послове вршене су контроле у циљу заштите потрошача и спречавања злоупотребе био-горива у промету.

У циљу унапређења инспекцијског надзора у Републици Српској, инспектори су у протеклој години похађали бројне обуке и радили на професионалном усавршавању. Такође, са представницима локалних заједница одржани су регионални састанци са циљем јачања функционалне повезаности са инспекцијама у јединицама локалне самоуправе, што би омогућило ефикасније организовање инспекцијског надзора, економичније коришћење финансијских и кадровских ресурса, увођење јединственог система и методологије поступања, као и смањења инспекцијског оптерећења привредних субјеката.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh